โครงสร้างรายวิชา

youtube                 google             พสว                 สพม11

โครงสร้างรายวิชาสุขศึกษา    

 

รหัสวิชา พ 21103           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        เวลา  20  ชั่วโมง      อัตราส่วนคะแนน   70 / 30

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

วัยรุ่นกับการดูแลน้ำหนักตัว

พ 4.1

ม.1/3  ม.1/4

วัยรุ่นมักมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวไม่ได้มาตรฐาน  ซึ่งเป็นผลมาจากการรับประทานอาหารมากเกินไป น้อยเกินไป หรือไม่มีประโยชน์ ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ  วัยรุ่นจึงควรดูแลน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยการสร้างเสริมและปรับปรุงสุขภาพกายควบคู่กันไป  จะช่วยให้วัยรุ่นมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ห่างไกลจากโรคภัยเจ็บและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์

4

20

2

การปฐมพยาบาล

และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

พ 5.1

ม.1/1 

การเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆเช่นมีดบาด น้ำร้อนลวก เป็นลม แขน ขาหัก ฯลฯ ไม่ว่ามากหรือน้อยหากเราพบเห็นเหตุการณ์  หรืออยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ  ก็ควรให้ความช่วยเหลืออย่างถูกวิธี  เพื่อบรรเทาอาการผู้ป่วย  ดังนั้นทุกคนควรมีความรู้  ความเข้าใจ ถึงวิธีการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้สามารถปฏิบัติได้ย่างถูกวิธี  นับเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ปลอดภัยได้        5 15

 

สรุปทบทวนภาพรวม ( สอบกลางภาค )

 

1

 

15

3

ภัยร้าย

จากสารเสพติด

พ 5.1

ม.1/2  ม.1/3

สารเสพติดเป็นมหันตภัยร้ายแรงที่ก่อให้เกิดทั้งปัญหาต่อบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  โดยมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคและอุบัติเหตุส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  ดังนั้นจึงจำเป็นที่เราต้องหลีกเลี่ยงไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและร่วมมือกันแก้ปัญหาสารเสพติดเพื่อสร้างความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดความผาสุขให้เกิดแก่สังคมไทย

5

20

 

4

ห่างไกลภัยจากสารเสพติด

พ 4.1

ม.1/4

สารเสพติดเป็นมหันตภัยร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและยังสร้างปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  การร่วมมือร่วมใจป้องกันการติดสารเสพติดและชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด  โดยใช้ทักษะต่างๆ ทั้งทักษะการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการตัดสินใจ  ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการปฏิเสธ  ทักษะการให้กำลังใจ  ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาสารเสพติดให้พ้นจากสังคมไทยได้

4

15

 

สรุปทบทวนภาพรวม ( สอบปลายภาค )

1

15

 
                 

 

      

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s