คำอธิบายรายวิชา

youtube                         google                          พสว                     สพม11

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา      วิชาสุขศึกษา2 รหัสวิชา พ.21103
ประเภทวิชา (พื้นฐาน)                                            จำนวน 0.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                         จำนวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
     

      

         ศึกษา  วิเคราะห์การควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ                                                                                                   

        แสดงวิธีการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย  อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด  การป้องกันการติดสารเสพติด  ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  และแสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด

       โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  การคิดวิเคราะห์  และอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สำนึกในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง  สามารถสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต 

       มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม  ซื่อสัตย์  มีจิตสาธารณะ  อยู่อย่างพอเพียงรักความเป็นไทย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงานและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด

รหัสตัวชี้วัด

                4.1      ม.1/3     ม.1/4

                พ 5.1      ม.1/1     ม.1/2     ม.1/3     ม.1/4

                รวมทั้งหมด  6 ตัวชี้วัด

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s